போரும் பஞ்சமும்

போரும் பஞ்சமும் 2021 ஆண்டு மிகப் பெரிய உணவு பற்றாகுறை மற்றும் மிகப் பெரிய பஞ்சத்தின் ஆண்டாக இருக்க போவதாக உலக உணவுத் திட்டக்குழு கூறுகிறது. 93 நாடுகளில் 95.7 கோடி மக்கள், அதாவது உலகின் 12% மக்கள், சாப்பிட போதுமான … Continue reading போரும் பஞ்சமும்