தமிழின விரோத ‘தி இந்து’ ஆங்கில பத்திரிக்கை!

தமிழின விரோத ‘தி இந்து’ ஆங்கில பத்திரிக்கை! நாட்டில் நடக்கும் செய்திகளை உள்ளதை உள்ளபடியே மக்களுக்கு கொடுப்பதே செய்தி ஊடகங்களின் அறம். ஆனாலும் ஊடக அறத்தை கடுகளவும் பின்பற்றாத ‘தி இந்து’ குழுமத்தின் ஆங்கில பத்திரிக்கையான ‘The Hindu’-வில் இடம்பெறும் செய்திகள் … Continue reading தமிழின விரோத ‘தி இந்து’ ஆங்கில பத்திரிக்கை!