அணை பாதுகாப்பு மசோதா: தமிழகத்தை அழிக்கும் பேராபத்து

அணை பாதுகாப்பு மசோதா: தமிழகத்தை அழிக்கும் பேராபத்து ’நீரின்றி அமையாது உலகு’ என்று வள்ளுவர் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நீரின் பெருமையை இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமிட்டு காட்டியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட தமிழ் சமூகத்திடம் வந்து உங்களுக்கு நீரை பற்றி புரிதல் இல்லை. நாங்களே … Continue reading அணை பாதுகாப்பு மசோதா: தமிழகத்தை அழிக்கும் பேராபத்து