உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையாக உருவெடுக்கும் மின்னணு-கழிவுகள் (E-Waste)

உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையாக உருவெடுக்கும் மின்னணு-கழிவுகள் (E-Waste) சுற்றுச்சூழல் குறித்து கவலைகொள்ளும் நாம், சுற்றுச்சூழல் சீர்கேட்டிற்கு இயல்பாக தொழிற்சாலைகளின் கழிவுகள் முக்கிய பங்கு வகிப்பதை அறிந்திருப்போம். ஆனால், நாள்தோறும் நாம் பயன்படுத்தும் மின்னணுப் பொருட்கள் அதன் செயல்தன்மையை இழந்ததும், குப்பையில் தூக்கி … Continue reading உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையாக உருவெடுக்கும் மின்னணு-கழிவுகள் (E-Waste)