சே கெவாராவும் மார்க்சியத்தின் தொடர்ச்சியும் – புத்தகப் பார்வை

ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கும், அந்நாட்டின் தொழிலாளிகளுக்கும் இடையேயான உறவில் சிறு பிழை நேர்ந்தாலும் அங்கு முதலாளித்துவம் புகுந்து சமூக சீரழிவுகள் ஒவ்வொன்றாக…

Translate »